Scroll Top

Politica de Confidențialitate

Politica de confidențialitate a datelor CU CARACTER PERSONAL

 

 1. INTRODUCERE

 

Prezenta politică cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal vă oferă detaliile cu privire la modul în care sunt colectate și procesate datele personale de către INOVALABEL S.R.L., cu sediul în Parcul Industrial Mirosalva, Jud. Iași, Str. Tudor Vladimirescu nr. 1 , 707307- Brătuleni, România, Tel.: +40 (0) 232 244 000, Fax: +40 (0)232 245 000, office@inovalabel.com, www.inovalabel.com, www.inovalabel.com, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J22/71/1996, cod unic de înregistrare RO8043163 (denumită în continuare „Societatea”), atunci când utilizați Dvs sau angajatorul Dvs ultilizează serviciile noastre sau în cazul în care sunteți vizați într-un proces de recrutare în vederea angajării.

Prin furnizarea datelor dvs. către noi, ne garantați că aveți peste 16 ani. În cazul în care aveți mai puțin de 16 ani, vă rugăm părinții/ocrotitorii legali să ne contacteze.

Societatea poate acționa și prelucra date cu caracter personal în nume propriu sau la împuternicirea cliențtilor săi, operatori de date cu caracter personal.

Este foarte important ca informațiile pe care le deținem despre dvs. să fie corecte și actualizate. Vă rugăm să anunțați furnizorul de servicii, entitate ce deține calitatea de operator de date cu caracter personal în relația cu Dvs, în orice moment, despre modificările datelor dvs.

 

 1. Definiții

 În cadrul prezentei poltici, termenii menționați vor avea sensurile specificate mai jos:

 1. Date cu caracter personal” – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. Autoritate de supraveghere – înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru având competența de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal din UE în a cărei jurisdicție își are sediul și efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal Prestatorul, în calitate de operator, sau persoana împuternicită de către Prestator;
 3. Prelucrareînseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 4. Operator” – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 5. Persoană împuternicită de operator” – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau un alt organism care prelucrează datele cu caracter personal, în numele operatorului;
 6. Consimțământ” al persoanei vizate – înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 7. „Încălcarea securității datelor cu caracter personal” – înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
 8. ”Regulament” înseamna Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

 1. CE DATE COLECTĂM DESPRE DVS.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații care pot identifica o persoană. Acestea nu includ date anonime.

Daca sunteți clientul nostru, suntem în negocieri pentru o posibilă colaborare, suntem în discuții pentru o posibilă angajare, este foarte probabil să procesăm anumite tipuri de date personale despre dvs. cum ar fi numele și prenumele, funcția, telefonul, adresa de e-mail, curriculum vitae sau alte date de indentificare, adresa de corespondență, astfel cum aceste date sunt prezentate de către Dvs sau de către societatea la care activați.

Putem de asemenea procesa Datele Agregate din datele dvs. cu caracter personal, în cazul în care ne contactați prin intermediul site-ului nostru, dar aceste date nu relevă identitatea dvs. și prin urmare nu sunt date cu caracter personal. Un exemplu este atunci când revizuim datele de utilizare pentru a verifica funcționalitatea paginii web folosind o caracteristică specifică a site-ului nostru. Dacă la un anumit moment vom lega datele agregate de datele dvs. cu caracter personal astfel încât să puteți fi identificat prin acestea, atunci se va considera că aceste date au caracter personal.

Date sensibile

Nu colectăm nicio dată sensibilă despre dvs. Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre rasa sau etnia dvs., convingeri religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opinii politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătatea dvs. și date genetice și biometrice. Nu colectăm nicio informație despre cazierul judiciar.

 

 1. CUM COLECTĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Colectăm datele despre dvs. printr-o varietate de metode inclusiv:

Interacțiuni directe:

 • Ne contactați în vederea inițierii unei colaborări.
 • Sunteți deja clientul nostru.

Surse terțe: Putem primi date cu caracter personal despre dvs.

 • De la entități cu care sunteți într-o relație contractuală și în beneficiul căreia Societatea prestează servicii specifice.
 • De la Dvs direct când ne trimiteți un CV sau de la agregatorii de CV-uri (site-uri de specialitate).

 

 1. CUM FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Vom folosi datele dvs. cu caracter personal când se permite din punct de vedere legal. Utilizările cele mai frecvente ale datelor dvs. cu caracter personal sunt:

 • În vederea procesării informațiilor relevante și în sensul prestării serviciilor specifice de contabilitate și resurse umane în beneficiul clienților noștri.
 • În vederea selectării unor candidați în vederea angajării.
 • Dacă este necesar în interesele noastre legitime (sau cele ale unei terțe părți) și interesele și drepturile dvs. fundamentale dacă nu depășesc acele interese.
 • Dacă trebuie să respectăm o obligație legală sau statutară.

În general, nu ne bazăm pe consimțământ ca un motiv legal pentru prelucrarea datelor personale.

Putem procesa datele dvs. cu caracter personal doar în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale avute față de clienții noștri, strict in limita și în baza instrucțiunilor avute de la aceștia, iîn vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale acestora.

Vom utiliza doar datele dvs. cu caracter personal în scopul în care le-am colectat și în conformitate cu instrucțiunile clienților noștri.

 

 1. DIVULGAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care ne suntetți client sau într-o relație cu clientul nostru, vom divulga datele dvs. cu caracter personal în scopul în care le-am colectat și în conformitate cu instrucțiunile clientului nostru. În cazul în care suntem în proces de recrutare, vom folosi datele dvs cu caracter personal doar în scopul procesului de recrutare, dar fără a divulga datele dvs terților. Le cerem tuturor terțelor părți cărora le transferăm datele să respecte securitatea datelor dvs. cu caracter personal și să le prelucreze în conformitate cu legea. Vom permite acestor terțe părți să proceseze datele dvs. cu caracter personal în scopurile specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

 

 1. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE

Nu transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE).

 

 1. SECURITATEA DATELOR

Am implementat măsurile adecvate de securitate pentru a împiedica ca datele dvs. cu caracter personal să fie pierdute, utilizate sau accesate accidental, modificate sau divulgate în mod neautorizat. De asemenea, limităm accesul la datele dvs. personale acelor angajați, agenți, contractanți și altor terțe părți care au o nevoie comercială de a cunoaște datele respective. Aceștia vor procesa datele dvs. personale la instrucțiunea noastră și se supun obligației de confidențialitate.

Am implementat proceduri pentru a trata orice încălcare suspicioasă a datelor cu caracter personal și vă vom notifica pe dvs. și orice autoritate de reglementare competentă cu privire la încălcare, atunci când suntem obligați legal să acționăm astfel.

 

 1. REȚINEREA DATELOR

Dacă sunteți clientul nostru sau salariatul acestuia, vom reține datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile clienților noștri sau în conformitate cu orice cerință legală, contabilă sau de raportare.

Daca deținem datele Dvs cu caracter personal în baza unui contract încheiat cu Dvs sau cu angajatorul Dvs, vom procesa datele Dvs pentru o perioadî de 4 ani de la data încetaării relației contractuale (pentru a acoperi termenul general de prescripție). În cazul în care participați la un proces de recrutare, vom reține datele Dvs pentru o perioadă maximă de 3 ani de la data colectării acestora, având în vedere interesul nostru legitim de a deține datele unor potențiali candidatți în vederea angajării și interesul Dvs legitim de a primi o ofertă de angajare avantajoasă. În cazul în care considerați că interesul Dvs legitim este afectat de interesul nostru legitim, vă rugăm să ne contactați la gdpr@inovalabel.com în vederea ștergerii datelor Dvs din baza noastră de date.

 

 1. DREPTURILE DVS. LEGALE

În completarea celor menționate iîn prezenta politică, în anumite circumstanțe, persoana vizataă are anumite drepturi în conformitate cu legile privind protecția datelor cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Acestea includ:

a. Dreptul de acces

Ne puteți cere:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele personale;
 • să vă dăm o copie a acelor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. personale, precum datele pe care le avem, pentru ce le folosim, cui le dezvăluim, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am luat datele dvs. și dacă am efectuat orice proces decizional automatizat sau creare de profiluri, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate în această Politică.

 

b. Dreptul de rectificare

Ne puteți cere să rectificăm datele personale inexacte. Este posibil să căutăm să verificăm acuratețea datelor înainte de rectificarea acestora.

 

c. Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat)

Ne puteți cere să vă ștergem datele personale, dar doar în cazul în care:

 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (când prelucrarea datelor a fost bazată pe consimțământ); sau
 • ca urmare a unui drept întemeiat de a obiecta (vedeți „Obiecție” mai jos); sau
 • au fost prelucrate ilegal; sau
 • trebuie respectată o obligație legală al cărei subiect este Compania.

Nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de a vă șterge datele personale dacă prelucrarea datelor dvs. personală este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție;

Există alte câteva circumstanțe în care nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de ștergere, deși acestea două sunt probabil cele mai comune circumstanțe în care vă vom refuza această solicitare.

d. Dreptul de restricție

Ne puteți cere să vă restricționăm (și anume, să le păstrăm fără a le folosi) datele personale doar când:

 • acuratețea acestora este contestată (vedeți Rectificare), pentru a ne permite să le verificăm acuratețea; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să le ștergeți; sau
 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar avem în continuare nevoie de ele pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiție; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a obiecta, iar verificarea motivelor imperioase este în așteptare.

Putem continua să folosim datele dvs. personale în urma unei cereri de restricție, în cazul în care:

avem consimțământul dvs.; sau

 • pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiție; sau
 • pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice.

 

e. Dreptul de portabilitate

Ne puteți cere să vă furnizăm datele dvs. personale într-un format structurat, folosit în mod obișnuit, prelucrabil automat, sau puteți solicita să fie „portate” direct unui alt operator de date, dar în orice caz, doar când:

 • prelucrarea este bazată pe consimțământul dvs. sau pe executarea unui contract cu dvs.; și
 • prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

 

f. Dreptul de opozitie

Puteți obiecta la orice prelucrare a datelor dvs. personale ce au ca temei juridic „interesele noastre legitime”, dacă credeți că drepturile și libertățile dvs. fundamentale au prioritate față de interesele noastre legitime.

Odată ce ați obiectat, avem oportunitatea de a vă demonstra că avem interese legitime convingătoare, ce au prioritate față de drepturile și libertățile dvs.

 

g. Dreptul de a formula o plângere

Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Vă rugăm să încercați să rezolvați orice problemă discutând, în primă instanță, cu noi, deși aveți dreptul de a contacta autoritatea de supraveghere în orice moment.

 

h. Dreptul de a va retrage consimțământul

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în situația în care Societatea prelucrează datele cu caracter personal în baza acestuia.

Persoana vizată nu va plăti un comision sau orice altă taxă pentru a accesa datele dvs. cu caracter personal (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Totuși, Societatea, în calitate de operator poate impune un onorariu rezonabil dacă cererea formulată este vădit nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, Prestatorul poate refuza să respectăm cererea primită în aceste circumstanțe.

 

Societatea are dreptul de a cere anumite informații pentru a putea confirma identitatea persoanei vizate care a efectuat solicitarea și pentru a garanta, siguranța datelor personale (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate persoanelor care nu au dreptul să le primească. Vă putem contacta pentru a vă cere informații suplimentare cu privire la cererea dvs. de a grăbi răspunsul nostru.

Societatea va depune diligențele necesare pentru a răspunde la toate cererile legitime în termen de o lună. Ocazional, este posibil să dureze mai mult de o lună dacă cererea prestatorului este foarte complexă sau persoana vizată a formulat mai multe cereri. În acest caz, Prestatorul vă va notifica și vă va ține la curent.

 

 1. FIȘIERE COOKIE

Puteți seta browser-ul dvs. să refuze toate sau anumite fișiere cookie de navigare sau să vă anunțe când site-urile setează sau accesează fișiere cookie. Dacă dezactivați sau refuzați cookie-urile, vă rugăm să observați că anumite părți din acest site pot deveni inaccesibile sau să nu funcționeze corect. Pagina web http://www.inovalabel.com/ nu folosește decât cookie-uri funcționale, necasare funcționării normale a acesteia.

 1. SĂ ȚINEM LEGATURA

Primul punct de contact pentru toate chestiunile ce reies din această Politică, inclusiv solicitări de exercitare a drepturilor subiecților, este Societatea si ne puteti contacta:

Prin e-mail, la gdpr@inovalabel.com

Prin poștă, la adresa din  Parcul Industrial Mirosalva, Jud. Iași, Str. Tudor Vladimirescu nr. 1 , 707307- Brătuleni, România.

 

Dacă aveți o plângere sau sunteți îngrijorat în legătură cu modul în care vă folosim datele personale, vă rugăm să ne contactați, în primă instanță, pe noi și noi vom încerca să rezolvăm problema cât mai curând posibil.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.